مشتریان ما در صنایع گوناگون
• تجهیزات پزشکی و دارویی
سوپا – هوراطب – سها – ورید – لوازم طبی ایران – شفا سرنگ – ایلام سرنگ – داروسازی اسوه – سپاهان بهبود – حریر نوین سپاهان – مرهم رازی – داروپخش – روز دارو – تمامی شرکت های تولید داروهای دامی ایران
• بهداشتی – آرایشی
سروش طراوت طبیعت – طبیعت زنده(سینره ) – پارس پرند دیبا ( لوسین ) – سیلانه سبز (دافی) – آذز دیبا فر ( عش ) – شرکت سرمه (ساویز ) – شرکت  صام تک ( نیوساد ) – آتوسا ( مارال ، دوبینا ) – داروسازی پیلتن
• غذایی
عالیا گلستان (رعنا ) – آسیاب طلایی ( دلوسه ) – بیژن – به صبا – آرامش – ترانه – مهیاران اصفهان ( آشینه ) – صدک شیراز ( آریس ) – ریحان میخک – یکتا سس شیراز ( ساواچی – دمس ) – یکابس ( دادفر) – ورشان سبلان (دادلی ) – مهر روز ( مهدانه ) – صنایع غذایی ایام  - فرمند – همینه
• گوشتی – پروتئینی
مارین – کاله لبنی – کاله گوشتی آمل – سولیکو – گوشتیران – زین – شامانا – نامی نو – شیر پاستوریزه پگاه