لفاف های سم و کود

در لفاف های چند لایه آلومینیمی جهت محافظت در برار نور و عبور اکسیژن