صفحه اصلی فیلم
از آنجاییکه اغلب مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و ... در تماس با سطح بسته بندی نیازمند فیلم های Food Grade و یا Pharmaceutical Grade می باشد این شرکت جهت رفع این مهم در دو سالن جداگانه اقدام به تولید فیلم  )CPP    کست پلی پروپیلن) و نیز فیلم های پلی اتیلن تک لایه و سه لایه کرده است تا علاوه بر تامین نیاز واحد converting بتواند این محصولات را هم به سایر واحد های چاپ و بسته بندی ارائه نماید.
 
انواع و تقسیم بندی:

CPPلمینتی  F.S
CPPدو رو دوخت پذیر  F.S.S
CPPمخصوص بسته بندی نان    F.B
CPPدوخت ناپذیر F.P
CPPلمینتی شیری F.W
CPPدوسرپیچ     F.T
CPPدوسرپیچ شیری    F.T.W   
CPPبدون جرقه     F.N.C   
CPPمتالایزی     F.M
CPPترموفرمینگی  F.T.F
CPPآسان بازشو    F.E.P
CPPلمینتی  F.S