لمینتی
CPP  لمینتی    F.S

فیلم CPP شفافی است که یک طرف کرونا و از یک طرف دوخت پذیر است.این فیلم به دلیل شفافیت بالا قابل مصرف با BOPP  بوده و نظر به قابلیت کشش و عدم پارگی ضعف فیلم  BOPP را در بسته بندی های خشک و زبر مانند ماکارونی ،حبوبات و .......جبران می کند. این فیلم از BOPP ارزانتر نرم تر و با دمای دوخت پایین ترو ضریب اصطکاک پایین تر باعث سرعت بسته بندی می شود.