فیلم ترموفرمینگ نرم
فیلم ترموفرمینگ نرم که مصارف ذیل را شامل می شود:


  • تجهیزات پزشکی
  • سوسیس و کالباس
  • پنیر