CPP دوخت ناپذیر F.P
این نوع از فیلم CPP جهت استفاده در صنایع اتومبیل ، عایق و ایزوگام کاربرد داشته و به دلیل استفاده از مواد اولیه خاص از قابلیت بالایی در قالب گیری و فرم دهی محصولات گرم برخوردار است. مانند (قیر و امثالهم)