CPP دوسرپیچ F.T
به دلیل قابلیت پیچشی  (TWIST)  در این نوع فیلم CPP  و نیز چاپ پذیری آن می توان  جهت بسته بندی محصولاتی مانند تافی ، آب نبات ، بلوره ، بن بن و دراژه استفاده نمود . به دلیل FOOD GRADE  بودن فیلم CPP استفاده از این فیلم در بسته بندی پیچشی نیاز به نوار استریپ ندارد. و از مزایای این نوع فیلم نسبت به فیلم  P.V.C است.