دو رو دوخت پذیر
CPP  دو رو دوخت پذیر     F.S.S


توضیحات : CPP (F.S.S) :  فیلم CPP شفافی است که یک طرف کرونا و از دو طرف دوخت پذیر است.این فیلم علاوه بر اینکه چاپ پذیری مناسبی دارد ، جهت مصارف تک لایه مانند بسته بندی   پوشاک در صنایع نساجی ، دستکش خانگی و انواع قطعات سبک قابل استفاده می باشد.