CPPمخصوص بسته بندی نان F.B
CPPمخصوص بسته بندی نان   F.B

 فیلمی است که یک طرف کرونا و هر دو طرف دوخت پذیر می باشد.این فیلم با تراوایی مناسب به بخار آب سبب افزایش ماندگاری نان نسبت به پلی اتیلن می باشد. نظر به انعطاف پذیری و نرمی در طول بسته بندی نان دچار پارگی و آسیب نمی شود،که این امر می تواند مانع بیات و خشک شدن نان و فرآورده های آردی شود.