فیلم استرچ غذایی
فیلم استرچ غذایی

این فیلم تا ضخامت حدود 10 میکرون قابل عرضه می باشد و به دلیل تبادل رطوبت و اکسیژن امکان تنفس و طراوت محصول غذایی را موجب می گردد. و برای محصولاتی مانند قارچ ، انواع گوشت و میوه ها و سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی مناسب می باشد. فیلم فوق با تخلخل یا   POROSITY  مناسب برای گذردهی انتخابی  (SELECTIVE  PERMEABILITY) طراحی شده است.