نماینده شرق آفریقا :

 

شرکت البرز کنیا

نام نماینده : علیرضا حسنی

شماره تماس:

۰۰۹۸۹۱۹۵۹۴۵۴۳۷

۰۰۲۵۴۷۰۲۸۶۸۱۸۳

ایمیل : alborzkenya@gmail.com